پایگاه اطلاع رسانی و خبری آفتاب میهن

header

نسخه آزمایشی

آمار اشتغال در بخش خدمات و صنعت استان مرکزی افزایش یافت

آمار اشتغال در بخش خدمات و صنعت استان مرکزی افزایش یافت

آفتاب میهن

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران، آمار اشتغال بخش خدمات و صنعت این استان در سال جاری، افزایش یافته اما اشتغال بخش کشاورزی با کاهش همراه بوده است.

«محمدتقی آبایی‌هزاوه» افزود: سهم اشتغال بخش خدمات استان مرکزی در بهار امسال به ۳۸.۹ دهم درصد و در تابستان ۳۹.۲ دهم درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل، با افزایش سه دهم درصدی همراه شده است.

سهم اشتغال بخش صنعت این استان نیز در بهار امسال به ۴۱.۸ درصد و در تابستان به۴۲.۴ درصد رسید که نشان دهنده افزایش افزایش ۶ دهم درصدی دارد.

سهم اشتغال بخش کشاورزی این استان در بهار امسال به۱۹.۳ درصد و در تابستان ۹۹ به ۱۸.۴درصد رسید که با کاهش ۹ دهم درصدی همراه بوده است.

بر اساس آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به ۸۴ میلیون و ۳۸ هزار نفر و در استان مرکزی به یک میلیون و ۴۷۸ هزار نفر رسیده است.

بر اساس این بررسی، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از از آن در کشور در بهار امسال به ۶۲ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر و در استان یک میلیون و ۱۲۸ هزار نفر رسیده است.

جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر از آن در بهار امسال در کشور به ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر و در این استان به ۳۷۷ هزار نفر رسیده است.

نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از آن در کشور در پاییز امسال به ۳۷.۵ درصد و در استان مرکزی به ۳۲.۸ درصد رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از آن در کشور در پاییز امسال به ۴۱.۴ درصد و در استان مرکزی ۳۵.۷ درصد رسیده است.

بر اساس آخرین بررسی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر آن در پاییز امسال در کشور به ۹.۴ و در استان مرکزی به ۸.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در تابستان امسال به ۲۳.۱ درصد و در این استان به ۲۷ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کشور نیز در تابستان امسال به ۴۸.۱ درصد و در استان مرکزی به ۳۹.۲ دهم درصد رسیده است.

سهم اشتغال بخش خدمات کشور در تابستان امسال۴۸.۱ درصد و در استان مرکزی۳۹.۲ درصد، سهم اشتغال بخش صنعت کشور در تابستان ۳۳.۴ درصد اما در استان به ۴۲.۴  درصد رسیده و سهم اشتغال بخش کشاورزی کشور ۱۸.۵درصد و در استان به۱۸.۴ رسیده است./ایرنا


استان مرکزی آمار اشتغال


  • 2 ماه پیش


نظرات کاربران